• Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.certikovo.sk

    

   

  I.

  Vymedzenie pojmov

  1.    Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je MAHO Corporation s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno.

  2.    Predávajúcim je MAHO Corporation s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno.

  3.    Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.certikovo.sk je spoločnosť MAHO Corporation s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno.

  4.    Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám,                       za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

  5.    E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

  6.    Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

  7.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

  8.    Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

   

  II. 

  Cena

  1.    Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej             DPH (20%). Poplatok za poštovné a balné je účtovaný zvlášť.

  2.    Akciové ceny tovaru sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo             do vypredania zásob.

  3.    Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

   

   III. 

  Objednávka

   

  1.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.                   Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

  2.    Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samostatným dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplenenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

  3.    Kupujúci môže v e-shope www.certikovo.sk nakupovať formou registrácie, ale aj bez registrácie.

  4.    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

  5.    Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

  6.    Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail                 s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru              v zmysle ods. 3. tohto článku.

  7.    Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

   

   IV. 

  Platobné podmienky

  1.    Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  a.    platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),

  b.    platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na adrese:

  Čertíkovo

        Mostárenská 9

        977 01 Brezno

  c.    platba bezhotovostným platobným stykom na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet MAHO Corporation s.r.o.

  IBAN: SK98 5600 0000 0020 1276 2001

  BIC kód banky: KOMASK2X

  2.    Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok. 

  3.    Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  a.    zľavu z ceny na základe vernostného programu,

  b.    zľavu za opakovaný nákup,

  c.    zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

  4.    Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

   

  V. 

  Dodacie podmienky

  1.    Predávajúci je povinný najneskôr do 7 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

  2.    Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.  

  3.    Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

  4.    Ak dôjde k situácii, kedy nebude tovar možné dodať v stanovenej lehote, v tomto prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa o ďalšom postupe (dostanete informáciuu o dostupnosti tovaru, bude Vám ponúknutý iný podobný tovar alebo vykonáme storno objednávky). Ak bude nedodaný tovar vopred uhradený a dohodneme sa na storne objednávky, bude Vám čiastka za objednávku vrátená do 5 pracovných dní od uskutočnenia dohody.

  5.    Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  6.    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

  7.    Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  a.     Slovenskej pošty, 

  b.    kuriérskej spoločnosti, 

  Prevádzkovateľ internetového obchodu MAHO Corporation s.r.o. nenesie zodpovednosť za zásielky zverené k dodaniu prepravnej spoločnosti GLS. V prípade nedoručenia zásielky nás kontaktujte e-mailom na obchodikcertikovo.sk alebo telefonicky 0915 811 558.

  c.     osobne na adrese:

  Čertíkovo,

  Mostárenská 9

  977 01 Brezno.

   

   

  VI. 

  Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

  1.    Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

  a.    pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 až 5 pracovných dní             po expedícii z nášho skladu – 2,90 €

  b.    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní          po expedícii z nášho skladu – 5,00 €

  2.    Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

  a.    pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 až 5 pracovných dní            po expedícii z nášho skladu – 2,90 €

  b.    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní            po expedícii z nášho skladu – 5,00 €

  3.    Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

  4.    Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane                   v objednávke. 

   

  VII. 

  Prevod vlastníckeho práva

  1.    Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

  2.    Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až           v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

   

   

   

  VIII. 

  Storno kúpnej zmluvy

  1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku 

   

  IX. 

  Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1.    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

  2.    Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr                     v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  3.    Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

  4.    Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov               na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

  5.    Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  

  6.    Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

  7.    Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

   

  X.

  Reklamácia

   

  1.    Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chýb sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.                Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby a pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby.

  2.    Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

        MAHO Corporation s.r.o.

  P.O.BOX 36

  977 01 Brezno.

  Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru hradí spoločnosť MAHO Corporation s.r.o.

  3.    V prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy. Vzhľadom na to, že na tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka výrobcu je teda nutné tovar reklamovať u prepravcu. Z tohto dôvodu odporúčame vykonanie kontroly ihneď           po doručení tovaru. V prípade zistenia poruchy nás prosím bezodkladne kontaktujte najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Poškodené balenie tovaru alebo tovar prosím odfoťte a zašlite nám na e-mail obchodik@certikovo.sk. Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.

  4.    Tovar na reklamáciu nezasielajte na dobierku.