Zdieľajte obrázok  na Facebooku a zaraďte sa do žrebovania o "Suavinex Sada na kŕmenie".

Súťaž prebieha iba na Facebooku  do 31.05. 2016.

Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže sa stane každý,  kto bude verejne zdieľať našu  prebiehajúcu súťaž na svojom Facebook profile.

Súťaže sa môže zúčastniť, okrem zamestnancov vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR.

Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov prebehne nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže t.j. 01.06.2016. Zverejnenie výsledku žrebovania bude na facebookovej stránke Čertíkovo.

Výhercovi bude cena zaslaná poštou na vopred dohodnutú adresu najneskôr 3 pracovné dni od vyhlásenia výsledkov.

Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži na výhru, takáto osoba nemá nárok na výhru a žrebovanie sa bude opakovať.

Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.